Whistleblowerordning

Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet at etablere en whistleblowerordning i Brønderslev Kommune.

I forbindelse med beslutningen godkendte byrådet også en whistleblowerpoitik. Politikken kan læses her

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Indberetninger kan indgives af ansatte i Brønderslev Kommune.

Hvad kan du whistleblowe om?

Whistleblowerordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som er af samfundsmæssig interesse af få afdækket, f.eks.:

  • Overtrædelse af tavshedspligten
  • Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelse af lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedsloven mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelse af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. seksuel chikane eller grov chikane i øvrigt og
  • Bevist vildledning af borgere og samarbejdspartnere
  • Overtrædelse af EU-retlige regler

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette oplysninger om øvrige forhold, f.eks. overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, som ikke er omfattet af ordningen. Sådanne oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.

 

Hvornår og hvordan er du beskyttet?

Er du ansat i Brønderslev Kommune og er din indberetning omfattet af ordningen, er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower.

Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i "god tro" om rigtigheden af oplysningerne.

Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen. Du kan blive straffet med bøde, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, ligesom du også kan blive straffet efter anden lovgivning – f.eks. straffeloven – hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til Brønderslev Kommunes whistleblowerordning.Hvordan foretager du en indberetning?

Du kan kun foretage en indberetning om oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i din ansættelse hos Brønderslev Kommune.

Indberetningen sker via whistleblowerportalen.

Du kan foretage din indberetning anonymt.Sådan fungerer whistleblowerportalen

Du kan foretage din indberetning i Brønderslev Kommunes whistleblowerportal her: Whistleblowerportal

Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på skærmen.

Hvis du har valgt at indberette anonymt, men med mulighed for at kommunikere via en sikker postkasse på portalen, er der på kvitteringen angivet en nøglekode.

Med denne nøglekode kan du din tilgå din indberetning igen.

 

Hvordan bliver din indberetning behandlet?

Brønderslev Kommunes whistleblowerordning bliver administreret i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL), som foretager den indledende vurdering af, om din indberetning er omfattet af ordningen. De kan have dialog med dig for at afklare, om din indberetning er omfattet af ordningen.

Hvis din indberetning ikke er omfattet af whistleblowerordningen, modtager du besked om dette fra KL (via whistleblowerportalen). Du vil herefter at modtage yderligere vejledning fra Whistleblowerenheden i Brønderslev Kommune, om hvor du evt. kan rette henvendelse i stedet for.

Hvis KL vurderer, at din indberetning vedrører forhold, der falder inden for whistleblowerordningen (dvs. vedrører overtrædelser af visse EU–retlige regler eller andre alvorlige forhold), meddeler de dette til Brønderslev Kommunes Whistleblower-enhed.

Whistleblowerenheden i Brønderslev Kommune går herefter i gang med at følge op og undersøge din indberetning. Når vi er færdige med vores undersøgelser, vil du modtage besked om, hvad vores undersøgelser er endt med. Denne besked vil du som udgangspunkt modtage inden for tre måneder.

 

Brønderslev Kommunes whistleblowerenhed

Whistleblowerenheden i Brønderslev Kommune består af kommunens DPO, HR-chef og næstformanden i Hoved-MED.

Brønderslev Kommunes whistleblowerenhed er uafhængig af forvaltningen og arbejder selvstændigt.

Du kan kontakte enheden her


Hvornår får jeg besked om, hvad der sker med min indberetning?

Når du har foretaget din indberetning, modtager du en kvittering, som indeholder et bruger-id og kodeord til din sikrede postkasse.

Det er vigtigt, at du noterer dit bruger-id og kodeord, så du kan logge ind og følge indberetningen. Det er her, vi kan kommunikere med dig, såfremt vi får behov for yderligere oplysninger. Det er også her, du vil modtage den endelige tilbagemelding på din beretning, når vi har færdigbehandlet din indberetning.

Hvis KL vurderer, at din indberetning vedrører forhold, der falder inden for whistleblowerordningen meddeler de dette til Brønderslev Kommunes Whistleblowerenhed.

Vi går herefter i gang med at følge op og undersøge din indberetning. Når vi er færdige med vores undersøgelser, vil du modtage besked om, hvad vores undersøgelser er endt med. Denne besked vil du som udgangspunkt modtage inden for tre måneder.

Anden mulighed for indberetning af ulovligheder

Hvis du ikke ønsker at anvende Brønderslev Kommunes interne whistleblowerordning, vil der altid være mulighed for at anvende en ekstern whistleblowerordning. Indberetning til den eksterne Whistleblowerordning i Datatilsynet.

Kontakt whistleblowerenheden

Whistleblowerenheden i Brønderslev Kommune består af kommunens DPO, HR-chef og næstformanden i Hoved-MED.

Du kan kontakte enheden pr. mail her
Opdateret 1. februar 2022