Rygning

Den enkelte arbejdsplads skal drøfte, hvordan arbejdspladsen rent praktisk vil efterleve retningslinjerne for rygning. Retningslinjerne kan ikke fraviges. 

Loven om røgfri miljøer har som formål at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen kan udsættes for passiv rygning.

Med passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, e-cigaretter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft.  

Læs mere om lov om røgfri miljøer og lov om elektroniske cigaretter

Personale 
Rygereglerne gælder for alt personale, der er ansat ved Brønderslev Kommune:

 • Alle skal ryge udendørs, såfremt de ikke hører ind under følgende:
  • For personale og borgere ved institutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårig gymnasial ungdomsuddannelse, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område.
 • Arbejdspladser der har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal gennem synlig skiltning informere om, at luften i omgivelserne uden for disse kan være sundhedsskadelige. 
  [Et rygerum er et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangs-rum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre]. 
 • I dagplejen må der ikke ryges indendørs i åbningstiden. Endvidere skal legeværelset holdes røgfrit hele døgnet.

Alle enheder/afdelinger skal have udarbejdet en rygepolitik, som henviser til rygeloven og hvor bl.a. er beskrevet sanktionerne ved overtrædelse af loven.

Borger 

 • Borgerne må ikke ryge i de kommunale bygninger, med undtagelse af de arealer, borgeren har på et plejecenter eller lignende, der betragtes som borgerens egen bolig.
 • Borgerne må kun ryge i egen bolig, når der ikke er personale tilstede i boligen
 • På plejecentrene m.v. må der ikke ryges i fælleslokaler
 • Personalet opstiller de nødvendige hjælpemidler, som borgeren evt. skal anvende for at kunne ryge, men opholder sig ikke i rummet under rygningen

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 22. august 2016