Jubilæum

Medarbejdere, der har været ansat i sammenlagt 25, 40 og 50 år, har fri med løn på jubilæumsdagen og modtager et gratiale fra kommunen. 

Beregning af jubilæumsanciennitet 

Beregningen af 25, 40 og 50 års jubilæum sker med udgangspunkt i følgende regler: 
Har medarbejderen været ansat ved kommunen over flere perioder, kan ansættelsesperioderne lægges sammen (se bemærkning). 
Perioder med orlov uden løn trækkes som hovedregel fra, når jubilæumsancienniteten beregnes. For fastansatte, som i ansættelsesperioden har ansøgt og fået bevilget uddannelsesorlov uden løn, medregnes orlovsperioden dog i jubilæumsancienniteten. Perioder, hvor en medarbejder har retmæssigt krav på forældreorlov, medregnes i jubilæumsancienniteten. 
Medarbejdere der har været sæsonafskedigede, og som udelukkende har været ansat ved henholdsvis Nordjyllands Amt, Brønderslev eller Dronninglund Kommuner i 25, 40 og 50 år, opnår jubilæumsanciennitet på lige fod med øvrige ansatte.

Bemærkning
I beregningen af 25, 40 og 50 års jubilæum får medarbejdere ved henholdsvis Nordjyllands Amt, Brønderslev og Dronninglund Kommuner, der overdrages til ny kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen, medregnet den jubilæumsanciennitet, de har optjent indtil overdragelsen, og som er opgjort efter de regler, der har været gældende for deres ansættelsesforhold inden kommunesammenlægningen. Det gælder også medarbejdere, der tidligere har været ansat i de gamle kommuner og amt, og som bliver ansat ved Brønderslev Kommune efter kommunesammenlægningen. 
I praksis betyder det, at hver enkelt får jubilæumsancienniteten beregnet pr. 1. januar 2007 efter de gamle (forskellige) regler, og at denne anciennitet danner baggrund for, hvornår medarbejderen har jubilæum. 

Markering af jubilæer

Hvis medarbejderen selv ønsker det, markeres 25, 40 og 50 års jubilæum ved en reception eller lignende efter aftale. 
Jubilaren har mulighed for at invitere nærmeste familie, kolleger og samarbejdspartner med til receptionen. Desuden deltager repræsentanter for ledelsen. Det er arbejdspladsen selv der, i samråd med jubilaren, sørger for arrangement og invitationer – herunder hvor arrangementet holdes. Når kommunen er vært, holdes jubilæet i en af kommunens bygninger. 

Udgiften til jubilæumsarrangementer afholder kommunen som arbejdsgiver. Da man er bekendt med, hvornår jubilæer skal afholdes, medtages udgiften på budgettet. Den enkelte leder kan således søge den centrale pulje om et beløb pr. deltager efter den årlige sats. Bemærk, er man ansat som kommunal dagplejer foreligger der en særskilt aftale i forhold til lokalaftalen. 
Eva Kristensen i Økonomiafdelingen er kontaktperson for udgifter i forbindelse med jubilæum.

Indstilling til Dronningens Fortjenstmedalje

Ved 40 års jubilæum er der mulighed for at overrække Fortjenstmedaljen i sølv, hvis medarbejderen er interesseret. Lederen skal min. 6 måneder i forvejen sende et fyldestgørende CV for den pågældende medarbejder til HR, som tager sig af selve ansøgningsproceduren. 

Det er Kabinetssekretariatet der vurderer, hvem der er berettiget til fortjenstmedaljer. 
De vurderer, at ansatte med ledelsesbeføjelser og aflønnet på trin 47 og derover ikke er berettiget til fortjenstmedaljen. 

Transportudgifter

Jubilaren der har modtaget fortjenstmedaljen og som ønsker at besøge Dronningen, for at takke for medaljen, er berettiget til at få sine transportudgifter refunderet af kommunen som arbejdsgiver. 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 23. august 2019