Pasning af døende i hjemmet

Medarbejdere kan få bevilget plejevederlag i henhold til § 119 lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Hvis der bliver bevilget plejevederlag, har medarbejderen ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter lov om social service berettiget til at få udbetalt det beløb, som medarbejderen ellers ville være berettiget til i plejevederlag, når der udbetales løn.

Når en medarbejder ønsker at bruge retten til fravær, skal medarbejderen give arbejdsgiveren meddelelse om det forventede tidspunkt for påbegyndelse og forventet varighed af plejeorloven. Dette skal ske senest samtidig med indgivelse af ansøgning til bopælskommunen om plejevederlag. Hvis fraværets begyndelse udskydes, skal medarbejderen straks give arbejdsgiveren besked om det nye tidspunkt for fraværets begyndelse.

Senest to hverdage efter den nærtståendes død skal medarbejderen give arbejdsgiveren besked om, hvornår arbejdet kan genoptages. Medarbejderen har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet er aftalt.

Hvis plejeforholdet afbrydes, skal medarbejderen hurtigst muligt give arbejdsgiveren besked om hvornår arbejdet kan genoptages. Medarbejderen har pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter at plejeforholdet afbrydes, medmindre andet aftales. Dette kan fx være i tilfælde af at den nærtstående hospitalsindlægges eller kommer på hospice.


Pasning af nærtstående i hjemmet med nedsat funktionsevne

Medarbejdere kan få bevilget plejeorlov i henhold til § 118 i lov om social service for at passe en nærtstående, med betydelig og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse. 

Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes at vare et år eller mere. 

Bestemmelsen er derfor også rettet mod personer med f.eks. cancer eller alvorlige hjertelidelser - men ikke personer, som er døende (her henvises til lov om social service § 119). 


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018