Graviditet og adoption

Behandlinger og undersøgelser i forbindelse med barnløshed

Medarbejdere, der har behov for fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandlinger for barnløshed som skyldes sygelige forhold, har ret til fravær med fuld løn under sygdom. Det er ikke afgørende, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden, men det er en forudsætning for retten til fravær med løn, at medarbejderen undersøges eller behandles for barnløshed. Arbejdsgiver kan anmode om dokumentation for barnløshed.

Det er en lægelig vurdering, om der er tale om sygelige forhold. Der kan evt. indgås aftale efter lov om sygedagpenge § 56, hvis betingelserne er opfyldt. § 56 aftalen findes i netblanket (blanket DP 211) og udfyldes af medarbejder og arbejdsgiveren, inden den sendes til behandling ved jobcentret i bopælskommunen.

Medarbejdere, som ikke er berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens bestemmelser. 

Graviditetsundersøgelser

En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Denne regel indebærer, at den ansatte har ret til fravær ved graviditetsundersøgelser, men at fraværet skal planlægges så det samtidig er muligt at få arbejdet til at fungere. Det forventes, at medarbejderen så vidt muligt søger at aftale, at graviditetsundersøgelser foregår på yderpunkter af dagen, således at fraværet berører arbejdet mindst muligt. Fx bør en lærer så vidt muligt aftale sine graviditetsundersøgelser uden for undervisningstiden.

Så vidt det overhovedet er muligt, bør undersøgelserne foregå uden for den normale arbejdstid.

Sygefravær i forbindelse med graviditet

Medarbejderen har pligt til at medvirke til opfølgning på graviditetsbetinget sygefravær, herunder at underskrive og returnere de dagpengeskemaer der modtages under fravær på grund af graviditet og barsel og anmodning om lægelig dokumentation. 

Graviditetsbetinget sygefravær skal registreres med koden ”graviditetsgener” i lønsystemet. Kontakt evt. din personalekonsulent for sparring.

Meddelelse om graviditet 
Nærmeste leder skal have meddelelse om en medarbejders graviditet senest tre måneder før forventet fødsel. 
Medarbejderen skal samtidig oplyse, hvornår hun forventer at påbegynde sin orlov. 
Tidspunktet for forventet fødsel skal dokumenteres ved fremsendelse af en svangerskabsattest til HR.

Hvis det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, kan medarbejderen og lederen aftale tjenestefrihed i forbindelse med graviditetsbetingede undersøgelser. Det er et krav at der er en lægehenvisning. Det anbefales at disse undersøgelser så vidt muligt planlægges uden for normal arbejdstid eller i starten/slutningen af vagten.

Inden otte uger efter fødslen skal medarbejderen underrette nærmeste leder på den blanket, som findes i Netblanket (blanket PA 120), om hvornår arbejdet genoptages, og om retten til at udskyde orlov efter den 14. uge ønskes benyttet.

Meddelelse om adoption 
Medarbejdere skal så vidt muligt oplyse nærmeste leder om den forestående adoption med tre måneders varsel. Medarbejderen skal samtidigt oplyse de forventede tidspunkter for afhentning/modtagelse af barnet samt tidspunkter for den påtænkte orlov.

Meddelelse om afholdelse af orlov i forbindelse med adoption 
Inden otte uger efter modtagelse af barnet skal medarbejderen underrette nærmeste leder om, hvornår arbejdet genoptages, og hvorvidt retten til at udskyde orlov efter den 14. uge ønskes benyttet. 

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 4. juni 2019