5. Ferieuge

5. ferieuge
Ferie udover 4 uger (5.ferieuge), der ikke er afholdt, udbetalt eller aftalt overført udbetales automatisk af arbejdsgiver senest 31. marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Automatisk udbetaling forudsætter, at den ansatte har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden.

Efter ferieårets udløb pr. 31. august kan den ansatte og arbejdsgiver aftale, at optjent ferie ud over 4 uger udbetales før ferieafholdelsens udløb pr. 31. december. Det er et krav, at ferien ikke er afholdt, udbetalt eller aftalt overført.

Den ansatte og arbejdsgiver kan skriftligt inden ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december aftale overførsel af 5. ferieuge til efterfølgende ferieår. Blanket for overførsel af 5. ferieuge findes i Netblanket - nummer PA 210.

 

Særligt for deltidsansatte
Hvis den ansatte ikke har været ansat på fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele ferieafholdelsesperioden (1. september til den 31. december året efter), skal den ansatte over for arbejdsgiver skriftligt erklære, at lønnen under ferie vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at den ansatte i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. Erklærer den ansatte ikke dette, vil feriebetalingen betragtes som uhævet og tilfalder dermed feriefonden. Erklæringen findes her.

Har den ansatte modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieafholdelsesperioden, og har den ansatte ikke været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, kan udbetaling af ferie kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse. Dette gælder også ansatte som er fratrådt. Blanket til ansøgning af overskydende ferie findes her.

 

Udbetaling af 5. ferieuge

Planlagt ferie
Udbetaling af ferie ud over 4 uger (5.ferieuge) sker med den løn, som den ansatte ville have haft krav på, hvis den ansatte havde holdt ferien. Det betyder, at hvis der er tale om en udbetaling som følge af, at den ansatte har været forhindret i at holde den planlagt ferie, skal den løn, som den ansatte ville have haft ret til under den planlagte ferie, udbetales.


Ferie, der ikke var planlagt inden 31. december
Såfremt der er tale om en ferie, som ikke var planlagt, har den ansatte ret til at få udbetalt den løn, som den ansatte ville have ret til ferieafholdelsesperiodens udløb. Lønnen beregnes på baggrund af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Opdateret 20. januar 2022