Timelønnede eller Månedslønnede

Følgende handler om, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som timelønnet eller månedslønnet.

Der skelnes på følgende måde efter overenskomsten
 - En medarbejder, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn
 - En medarbejder, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn.
En måned regnes fra f.eks. 16. januar til og med 16. februar samme år.

Det betyder, at det kun er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, herunder tilkaldevikarer, der kan ansættes på timeløn. Det betyder således, at en medarbejder som vikarierer i højst en måned kan ansættes som timelønnet.

Det er lederens ansvar at sikre, at den pågældende medarbejder opfylder kriterierne for at være timelønnet. Kriterierne for at være timelønnet vurderes i forhold til hele Brønderslev Kommune og ikke den enkelte institution/afdeling.


Tilkaldevikarer

Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov - for eksempel i forbindelse med sygdom blandt det faste personale. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned. Aftalen om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten.


Tilkaldevikarer har ikke forud for tilkaldet nogen forpligtelse til at arbejde på bestemte tidspunkter. I forbindelse med tilkaldet indgås en konkret aftale om ansættelse. Tilkaldevikaren kan afvise at møde på det tidspunkt, arbejdsgiveren har behov for arbejdskraft. Når tilkaldevikarer fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde, afsluttes ansættelsesforholdet. Tilkaldevikarer vil således typisk ikke indtræde i et sammenhængende ansættelsesforløb, og kan ikke på forhånd planlægges med i en vagtplan.

For at blive omfattet af timelønsbestemmelsen i overenskomsten, skal der være afbrydelser i ansættelsen. Weekender og indlagte fridøgn betragtes ikke som et slip i ansættelsen ved dagarbejde.
Indtræder en tilkaldevikar undtagelsesvist i et sammenhængende ansættelsesforhold af mere end en måneds varighed (fx ved at overtage en fastansat medarbejders vagt), skal den pågældende aflønnes som månedsløn.

Er det således på forhånd givet, at ansættelsesforholdet varer mere end en måned, aflønnes vikaren med månedsløn fra ansættelsesforholdets påbegyndelse. Dette kan fx være i en tidsbegrænset stilling i forbindelse med sommerferieafløsning eller afløsning ved længerevarende sygdom.

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 9. januar 2019