Tidsbegrænset ansættelse

Hvad er tidsbegrænset ansættelse?

Det fremgår af rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse, at der er en tidsbegrænset ansættelse, når ansættelsesforholdets udløb er fastlagt ud fra objektive kriterier. Disse kan være en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

Ved ansættelsens etablering skal den pågældende være bekendt med, hvornår eller under hvilke betingelser ansættelsen ophører.

 

Hvornår bruger vi hvad?

Tidsbegrænset ansættelse omfatter tre forskellige former for ansættelse:

 • tidsbegrænset ansættelse

 • begivenhedsbestemt ansættelse eller

 • opgavebestemt ansættelse.

Tidsbegrænset ansættelse er en ansættelse, hvor medarbejderen ansættes for en bestemt tidsmæssig periode. Der skal sættes en slutdato på ansættelsen. Ansættelsesformen anvendes fx i forbindelse afløsning af en fraværende medarbejder eller til en afgrænset opgave med en fastsat deadline.

Begivenhedsbestemt ansættelse bruges, når ansættelsen skal ophøre i forbindelse med at en begivenhed indtræffer. Det må dog forudsættes, at der er tale om en begivenhed, som vil indtræffe, og at der er en rimelig prognose for, hvornår begivenheden vil indtræffe. Ansættelsesformen anvendes særligt ved vikariater, som skyldes barsel eller sygdom. Ansættelsen ophører uden yderligere varsel på det tidspunkt, hvor medarbejderen vender tilbage fra sin nuværende fraværsperiode/orlovsperiode, fratræder sin stilling, eller der sker anden afklaring i forhold til stillingen. Ved ansættelsens etablering skal den pågældende være bekendt med under hvilke betingelser, ansættelsen ophører. Den pågældende skal orienteres, når kommunen kan sige noget mere præcist om det forventede tidspunkt for ansættelsens ophør.

Opgavebestemt ansættelse bruges, når en medarbejder ansættes til en bestemt afgrænset opgave, men hvor der på ansættelsestidspunktet ikke er fastsat en præcis dato for afslutningen af opgaven. Ansættelsen ophører uden yderligere varsel, når opgaven er løst.

 

Hvornår må vi forlænge?

Ved forlængelse af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter skal der tages hensyn til hvilke objektive omstændigheder, som kan begrunde en fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold. Det betyder, at der alene ved forlængelse af flere tidsbegrænsede ansættelser skal tages hensyn til hvilke objektive omstændigheder, som kan begrunde fornyelsen. Disse objektive forhold er følgende:

 1. Forlængelse i et vikariat, der skyldes barsel, ferie, sygdom, orlov, borgerligt ombud eller lign.

 2. Rammer eller vilkår for tidsbegrænset ansættelser, der særlig fremgår af overenskomster eller aftaler

 3. Krav og hensyntagen til gennemførelse af tidsbegrænsede ansættelser, der relaterer sig til uddannelsesforløb og øvrig kompetenceudvikling

 4. Hensyntagen til den enkelte medarbejders ønske, herunder koordinering mellem arbejds- og fritidssituationer.

 5. Hvor behovet for arbejdskraft/arbejdsydelse kræver ansættelse af midlertidig karakter.

 6. Der er knyttet særlige betingelser for fortsat ansættelse

 7. Hvor afgørende hensyn til hensigtsmæssig løsning af arbejdsopgaver m.v. nødvendiggør dette

 8. Relevante forhold i øvrigt, der giver afgørende grunde for anvendelse af sådanne kontrakter eller ansættelsesforhold.

Såfremt der er et slip i ansættelsen, altså en periode, hvor den pågældende ikke er ansat, vil der ikke være tale om forlængelse, men et nyt ansættelsesforhold.

 

Hvad er konsekvensen, hvis forlængelsen ikke er objektiv begrundet?

Såfremt en medarbejders ansættelse ikke kan anses for at være tidsbegrænset, har medarbejderen i givet fald krav på funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler. Det betyder, at den pågældende anses for at være fastansat.

 

Er der en maksimal grænse for antal forlængelser?

Det fremgår af retspraksis, at der ikke er en maksimal grænse for antallet af mulige fornyelser eller varigheden af det samlede antal ansættelser, så længe fornyelserne er objektivt begrundet.

 

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 4. januar 2018